Jeevan Bigyan + Jyotish Manthan

Everyday 6:00
हामी मानवको हरेक जीवन सँग सम्बन्धित , समस्याहरु जस्तै ग्रहदशा, राशीफल, भविष्यफल वास्तुज्ञान आदी सम्पुर्ण ज्योतिष सम्बन्धित जानकारी गराउन यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
Will be live in

Similar Programs

Monday 19:30
Saturday 19:30
Everyday at 9:00 Except Monday