Kantipur Samachar

Kantipur Samacharcomments powered by Disqus

Today's Programs

Call Kantipur 12:00 AM

Kantipur News 01:00 AM

Ditha Saab 01:30 AM

Kantipur Samachar 02:00 AM

Music Summit 02:30 AM

Kantipur Samachar 03:00 AM

Pariwartan 03:30 AM

Ditha Saab 04:30 AM

Subharambha + Kundali 05:00 AM

Bhaktisur + Aatamabachan 05:20 AM

Prabachan 06:10 AM

Jyotish Manthan 06:30 AM

Sky Shop 06:40 AM

Kantipur Samachar 07:00 AM

Kantipur News 08:00 AM

Rise N Shine 08:30 AM

Headline News 09:00 AM

Marga Darshan 09:05 AM

Kantipur Samachar 10:00 AM

M&S 10:30 AM

Headline News 11:00 AM

Samkon 11:05 AM

Kantipur Samachar 12:00 PM

Harke Haldar 12:30 PM

Headline News 01:00 PM

Ditha Saab 01:05 PM

Kilo Tango Mike 01:30 PM

Movie 02:00 PM

Headline News 05:00 PM

Call Kantipur 05:05 PM

Kantipur News 06:00 PM

Music Summit 06:30 PM

Kantipur Samachar 07:00 PM

Info Plus 07:30 PM

Kantipur Samachar 08:00 PM

Ditha Saab 09:00 PM

Pariwartan 09:30 PM

Kantipur News 10:30 PM

Kantipur Samachar 11:00 PM

Info Plus 11:30 PM

Kantipur TV Live

Watch Regular Show