Kantipur TV Live

Loading Kantipur TV ...

Kantipur Gold TV Live

Loading Gold TV ...

Today's Programs

Call Kantipur 12:00 AM

Kantipur News 01:00 AM

M&S 01:30 AM

Kantipur Samachar 02:00 AM

Scoreboard 02:30 AM

Kantipur Samachar 03:00 AM

Samkon 03:30 AM

M&S 04:30 AM

Subharambha + Kundali 05:00 AM

Bhaktisur + Aatamabachan 05:20 AM

Prabachan 06:10 AM

Jyotish Manthan 06:30 AM

Sky Shop 06:40 AM

Kantipur Samachar 07:00 AM

Kantipur News 08:00 AM

Rise N Shine 08:30 AM

Headline News 09:00 AM

Marga Darshan 09:05 AM

Kantipur Samachar 10:00 AM

Market Watch 10:30 AM

Headline News 11:00 AM

Music Galaxy 11:05 AM

Info Plus 11:30 AM

Kantipur Samachar 12:00 PM

Kantipur Tiffin Box 12:30 PM

Headline News 01:00 PM

Quiz Mania 01:05 PM

Kantipur Samachar 02:00 PM

Rise N Shine 02:30 PM

Headline News 03:00 PM

Sajha Sawal 03:05 PM

Kantipur Samachar 04:00 PM

New Entry 04:30 PM

Headline News 05:00 PM

Call Kantipur 05:05 PM

Kantipur News 06:00 PM

Scoreboard 06:30 PM

Kantipur Samachar 07:00 PM

Market Watch 07:30 PM

Kantipur Samachar 08:00 PM

Samkon 09:00 PM

M&S 10:00 PM

Kantipur News 10:30 PM

Kantipur Samachar 11:00 PM

Market Watch 11:30 PM

Kantipur TV Live

Watch Regular Show